Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Vzdelávacie podujatia

Univezritná knižnica UMB ponúka akademickej obci širokú paletu vzdelávacích podujatí v tematických oblastiach:

V prípade záujmu o niektoré vzdelávacie podujatie napíšte e-mail na adresu: kniznica@umb.sk

 

SLUŽBY A FONDY UNIVERZITNEJ KNIŽNICE UMB

Služby Univerzitnej knižnice UMB

Obsah: prehľad tradičných a elektronických služieb UK UMB, registrácia používateľov, dostupné informačné zdroje, špecializované fondy, informácie o webovej stránke a komunikácia s knižnicou
Dĺžka: 30 min
Cieľová skupina: študenti všetkých foriem štúdia

Práca s online katalógom

Obsah: základná orientácia v online katalógu UK UMB, jednoduché a rozšírené vyhľadávanie, práca s kontom používateľa (výpožičky, rezervácie a prolongácie dokumentov)
Dĺžka: 30 min
Cieľová skupina: študenti všetkých foriem štúdia

Adaptačný program nových zamestnancov UMB

Obsah: služby UK UMB, dostupné informačné zdroje, evidencia publikačnej/umeleckej činnosti, evidencia ohlasov
Dĺžka: 60 min
Cieľová skupina: noví zamestnanci/doktorandi UMB

Historický knižný fond UK UMB

Obsah: základné informácie o knižničnom fonde UK UMB, spôsob využívania historického fondu
Dĺžka: 30 min
Cieľová skupina: študenti/zamestnanci UMB

E-knihy vo fonde Univerzitnej knižnice UMB a ich nákup

Obsah: druhy a formy e-kníh vo fonde UK UMB, prístup ku e-knihám, nákup e-kníh
Dĺžka: 30 min
Cieľová skupina: študenti/zamestnanci UMB, pracovníci poverení vedením čiastkových knižníc

Edičná činnosť UMB

Obsah: povinné výtlačky z edičnej činnosti (distribúcia tlačených a elektronických výtlačkov v zmysle platnej legislatívy), evidencia edičnej činnosti vo fonde UK UMB (vnútorné predpisy UMB)
Dĺžka: 30 min
Cieľová skupina: ediční referenti na fakultách, zamestnanci vydavateľstva

 

ČIASTKOVÉ KNIŽNICE UMB

Metodický seminár čiastkových knižníc

Obsah: legislatíva a metodické pokyny súvisiace s budovaním, ochranou a prevádzkou čiastkovej knižnice, evidencia prírastkov, nákup e-kníh, štatistický výkaz o čiastkovej knižnici
Dĺžka: 60 min
Cieľová skupina: zamestnanci poverení vedením čiastkovej knižnice, vedúci katedier

 

REŠERŠOVANIE A ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÉ ZDROJE

Vyhľadávanie literatúry pre potreby seminárnych a záverečných prác

Obsah: formulovanie rešeršnej požiadavky, typológia dostupných zdrojov, rešeršné stratégie, informačný prieskum, práca s výsledkami
Dĺžka: 60 – 90 min
Cieľová skupina: študenti všetkých foriem štúdia

Vyhľadávanie v elektronických informačných zdrojoch

Obsah: typológia e-zdrojov, e-zdroje dostupné na UMB, základné a rozšírené vyhľadávanie, formulácia rešeršnej požiadavky, používanie booleovských operátorov, práca s výsledkami vyhľadávania, vzdialený prístup do e-zdrojov, Virtuálna študovňa UMB a repozitár UMB
Dĺžka: 60 – 90 min
Cieľová skupina: študenti všetkých foriem štúdia

Ako pracovať s rešeršou

Obsah: rešeršné služby UK UMB, obsah vypracovanej rešerše, typológia informačných zdrojov, ako a kde vyhľadať plné texty
Dĺžka: 45 min
Cieľová skupina: študenti všetkých foriem štúdia

  

EVIDENCIA PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI A OHLASOV

Seminár k publikačnej činnosti

Obsah: príprava podkladov, nahlasovanie cez e-formuláre, tvorba výstupov z databázy publikačnej činnosti a ohlasov UMB
Dĺžka: 30 min
Cieľová skupina: zamestnanci/doktorandi UMB

Seminár k ohlasom

Obsah: príprava podkladov k ohlasom (z tlačených publikácií, z online publikácií, z citačných databáz), zasielanie podkladov do knižnice, tvorba výstupov ohlasov z databázy publikačnej činnosti a ohlasov UMB
Dĺžka: 30 min
Cieľová skupina: zamestnanci/doktorandi UMB

 

OTVORENÁ VEDA

Otvorená veda – základy

Obsah: čo zahŕňa pojem otvorená veda, národná stratégia otvorenej vedy a akčné plány, repozitár UMB
Dĺžka: 40 min
Cieľová skupina: zamestnanci/doktorandi UMB

Otvorená veda a Univerzitná knižnica UMB

Obsah: služby UK UMB v oblasti podpory otvorenej vedy, politika otvoreného prístupu UMB, repozitár UMB, platforma na publikovanie časopisov
Dĺžka: 30 min
Cieľová skupina: zamestnanci/doktorandi UMB, redaktori časopisov

Otvorené vedecké dáta

Obsah: čo sú to otvorené vedecké dáta, princípy FAIR, zverejňovanie dát (dátové časopisy a dátové repozitáre)
Dĺžka: 30 – 40 min
Cieľová skupina: zamestnanci/doktorandi UMB

Plán manažmentu dát

Obsah: význam plánu manažmentu dát vo výskumnom procese, internetové nástroje na tvorbu plánu
Dĺžka: 30 – 40 min
Cieľová skupina: zamestnanci/doktorandi UMB

Mýty o otvorenom prístupe

Obsah: základné princípy otvoreného prístupu z pohľadu mýtov
Dĺžka: 30 min
Cieľová skupina: zamestnanci/doktorandi UMB

Verejné licencie Creative Commons

Obsah: čo sú to verejné licencie, oboznámenie sa s licenciami Creative Commons, používanie licencií v súvislosti s edičnou činnosťou UMB
Dĺžka: 30 min
Cieľová skupina: zamestnanci/doktorandi UMB

Prideľovanie identifikátora DOI na UMB

Obsah: čo je DOI a aký má význam, metodické usmernenia na UMB, prideľovanie DOI a zodpovedné osoby
Dĺžka: 30 – 40 min
Cieľová skupina: zamestnanci/doktorandi UMB

Práca s repozitárom UMB

Obsah: zverejňovanie výstupov publikačnej činnosti v inštitucionálnom repozitári UMB, metadáta, práca s repozitárom
Dĺžka: 30 min
Cieľová skupina: zamestnanci/doktorandi UMB

 

PODPORA VEDECKÉHO PUBLIKOVANIA

Writefull – nástroj na písanie článkov v anglickom jazyku

Obsah: predstavenie nástroja Writefull a jeho balíkov, používanie nástroja
Dĺžka: 30 min
Cieľová skupina: zamestnanci/doktorandi UMB

Hľadám dôveryhodné časopisy na publikovanie

Obsah: časopisy indexované v databáze Web of Science, časopisy indexované v databáze Scopus, databáza DOAJ
Dĺžka: 30 min
Cieľová skupina: zamestnanci/doktorandi UMB

 

SCIENTOMETRICKÉ DATABÁZY A METRIKY

Scientometrické údaje a kde ich hľadať?

Obsah: základné metriky Web of Science a Scopus, nové metriky v databáze Web of Science, altmetriky
Dĺžka: 30 min
Cieľová skupina: zamestnanci/doktorandi UMB

Orientácia v databáze Web of Science

Obsah: základné vyhľadávanie (dokumenty, výskumníci, indexy) / scientometrický nástroj Journal Citation Reports / Master Journal List
Dĺžka: 40 min
Cieľová skupina: zamestnanci/doktorandi UMB

Orientácia v databáze Scopus

Obsah: základné vyhľadávanie, základné funkcie a záložky / scientometrický nástroj Scimago
Dĺžka: 30 min
Cieľová skupina: zamestnanci/doktorandi UMB

 

INDEXOVANIE ČASOPISU V DATABÁZACH

Chceme indexovať časopis v Directory of Open Access Journals – ako postupovať?

Obsah: základné kritériá pre časopis s otvoreným prístupom, indexovanie v databáze DOAJ, kritériá DOAJ
Dĺžka: 40 min
Cieľová skupina: (šéf)redaktori časopisov, ediční referenti na fakultách


Chceme indexovať časopis v databáze Web of Science/Scopus – ako postupovať?

Obsah: základné kritériá pre časopis s otvoreným prístupom, indexovanie v databáze DOAJ ako prvý krok, kritériá Web of Science, kritériá Scopus
Dĺžka: 50 min
Cieľová skupina: (šéf)redaktori časopisov, ediční referenti na fakultách

Chceme indexovať zborník v databáze Web of Science/Scopus – ako postupovať?

Obsah: základné kritériá pre indexovanie zborníka v databáze Web of Science a v databáze Scopus
Dĺžka: 40 min
Cieľová skupina: editori zborníkov, organizátori konferencií, ediční referenti na fakultách