Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Evidencia umeleckej činnosti

Zodpovedný pracovník: Mgr. Lucia Nižníková
Spracovatelia: Mgr. Dana Mačudová
Garanti: doc. PaedDr. Mariana Kološtová, Ph. D., prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.
Adresa: Tajovského 51, 974 01 Banská Bystrica, č. dv. 07
Telefón: 048 446 53 11, kl. 5311

 

Zákon č. 126/2015 o knižniciach ukladá akademickým knižniciam na vysokých školách povinnosť bibliografickej registrácie umeleckej činnosti učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov vysokej školy.

Centrálny register evidencie umeleckej činnosti – CREUČ vznikol v roku 2008. Predstavuje bibliografickú databázu evidencie umeleckej činnosti vysokých škôl v SR, ktorej cieľom je komplexná evidencia umeleckých výstupov v zmysle platnej legislatívy o bibliografickej registrácii a kategorizácii umeleckej činnosti a ohlasov. Správcom databázy je z poverenia MŠVVaŠ SR Centrum vedecko-technických informácií SR. Databáza CREUČ je verejne prístupná na internete.

Predmetom evidencie umeleckej činnosti sú len profesionálne a verejne dostupné umelecké diela a umelecké výkony.

  • Umelecké výstupy zamestnancov sa evidujú, ak ide o druh umenia, ktorý zamestnanec zabezpečuje v rámci študijného predmetu a predmet explicitne obsahuje tvorbu umeleckého diela alebo umelecký výkon v druhu umenia, v ktorom pedagóg vykazuje svoju umeleckú činnosť.
  • Umelecké výstupy doktorandov sa evidujú len aktuálnym študentom tohto stupňa štúdia (t. j. nie v čase prerušenia štúdia), ak ide o druh umenia, ktorý je obsahom štúdia doktoranda a vychádza z opisu študijného odboru, v ktorom sa uskutočňuje študijný program, na štúdium ktorého je doktorand zapísaný.

Predmetom evidencie nie sú:

  • výstupy amatérskej, záujmovej umeleckej činnosti, pedagogickej alebo osvetovej činnosť (napr. vedenie tvorivých dielní, seminárov, účasť na sympóziách, v hudobnom umení umelecký výkon v spolupráci s amatérmi, výchovné koncerty, prednášky prezentujúce tvorbu, vedenie a organizovanie študentských podujatí, súťaží a pod.),
  • priame výstupy pedagogického alebo študijného procesu, najmä výstupy, ktoré pripravil pedagóg alebo doktorand so študentmi bakalárskeho a magisterského štúdia, resp. so žiakmi základných a stredných škôl v rámci pedagogického procesu, napr. naštudovanie divadelnej hry so študentmi, výstava študentských prác, študentská súťaž a pod.),
  • umelecké výstupy, ktoré nekorešpondujú s opisom príslušného študijného odboru umeleckej činnosti; akceptujú sa len výstupy pedagógov a doktorandov v tých odboroch, v ktorých umeleckej časti štúdia je obsiahnutý daný druh umenia,
  • autorské čítanie, prednášky, moderátorské aktivity, propagačno-osvetové formáty, rozhovory s autorom o umeleckej činnosti,
  • tvorivé dielne (workshopy) a umelecké sympóziá, ale akceptujú sa ich výstupy, napr. výstavy z tvorivých dielní (workshopov) a umeleckých sympózií, ktoré sú verejne prezentované v štandardných výstavných priestoroch,
  • aukčné a predaukčné výstavy, a tiež komerčné výstavy v aukčných sieňach,
  • zavedenie diela do verejnej zbierky – akvizícia (nákup, darovanie) umeleckého diela do verejnej zbierky múzea umenia, verejnej alebo súkromnej galérie, či samostatnej zbierky.

Kategórie umeleckej činnosti (vyhláška č. 397/2020, Príloha č. 6)

Legislatíva
Pokyny k evidencii umeleckej činnosti
Podklady k evidencii umeleckej činnosti
Ohlasy na umeleckú činnosť