Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Ochrana osobných údajov

Informácie pre dotknutú osobu

v zmysle článku 13 ods. 1 a 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679
(ďalej len Nariadenie EÚ)

 

Prevádzkovateľ:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, verejná vysoká škola, Univerzitná knižnica UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica ako jej súčasť.

Kontakt na zodpovednú osobu poverenú dohľadom nad ochranou osobných údajov v Univerzitnej knižnici UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, zodpovedna.osoba.uk@umb.sk

Účel spracúvania osobných údajov Plnenie povinnosti akademickej knižnice súvisiacich s poskytovaním knižnično-informačných služieb.
Právny základ spracúvania

Článok 6 odsek 1 písmeno a) Nariadenia EÚ 2016/679 – súhlas dotknutej osoby – konto používateľa.

Článok 6 odsek 1 písmeno b) Nariadenia EÚ 2016/679 – plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba – zmluvný vzťah s používateľom/klientom Knižnice na základe žiadosti o registráciu a jeho plnenie v súlade s Knižničným poriadkom.

Článok 6 odsek 1 písmeno c) Nariadenia EÚ 2016/679 – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

Článok 6 odsek 1 písmeno e) Nariadenia EÚ 2016/679 – plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme. 

Článok 6 odsek 1 písmeno f) Nariadenia EÚ 2016/679 – oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretej strany.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

MŠVVaŠ SR – CVTI SR (Centrum vedecko-technických informácií SR) s centrálnymi registrami publikačnej činnosti (CREPČ) a umeleckej činnosti (CREUČ)

Sprostredkovateľ Cosmotron Slovakia, s. r. o.

Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave

Iný oprávnený subjekt

Prenos osobných údajov do tretích krajín a právny základ takéhoto prenosu

(ak sa uskutočňuje)
Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie

Osobné údaje používateľa sa likvidujú bezprostredne po ukončení štúdia študenta/pracovného pomeru zamestnanca, na žiadosť používateľa alebo po jednom roku nevyužívania služieb.

Osobné údaje sa likvidujú ihneď po odvolaní súhlasu (konto používateľa/konto na nahlasovanie publikačnej činnosti).

Výpožičné lístky sa uchovávajú 1 rok.

Osobné údaje v žiadankách na služby sa uchovávajú po dobu vybavenia žiadanky. Záznam o strate dokumentu je uchovávaný trvalo. Osobné údaje používateľa sú po vysporiadaní záväzku anonymizované.

Osobné údaje uvedené v záverečnej práci autora sú v zmysle metodického usmernenia MŠVVaŠ č.56/2011 uchovávané 70 rokov.

Pri formulároch o darovaní dokumentu a pridelení ISBN je lehota uloženia spisovej agendy 10 rokov .

Podklady k bibliografickým záznamom publikačnej činnosti a ohlasov uchováva knižnica trvalo pre účely archivácie, vedecký účel a účel historického výskumu s dodržaním zásady minimalizácie údajov.

Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov:

- zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy,

 

- povinnosťou dotknutej osoby a aké sú možné následky v prípade neposkytnutia takýchto údajov neposkytnutia takýchto údajov

- zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.

 - zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ide tiež o využívanie osobných údajov z registra študentov v informačnom systéme akademickej knižnice podľa § 73 ods. 10

 - vyhláška MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti

- vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 397/2020 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti

- metodické usmernenie MŠVVaŠ SR č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácií, uchovávaní a sprístupňovaní

- zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov

- zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len ako „Občiansky zákonník") o výpožičke § 659 až § 662 v znení neskorších predpisov

- zverejňovanie zmlúv podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 498/2011 Z. z.

- § 78 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- zákon č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka o výpožičke § 659 a § 662 v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 498/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti zverejňovania zmlúv v Centrálnom registri zmlúv

 

Informácia o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia EÚ právo na:

 • prístup k osobným údajom (článok 15) (prístup nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb)
 • opravu a doplnenie osobných údajov (článok 16),
 • vymazanie osobných údajov - právo na zabudnutie (článok 17),
  • zverejnené OU,
  • nepotrebné OU,
  • nezákonne spracúvané OU,
  • OU spracúvané na účely priameho marketingu,
  • OU po odvolaní súhlasu na spracovanie, ak neexistuje iný právny základ spracúvania,
  • toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných:
   •  pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
   •  spracúvaných na účel archivácie, vedecký/štatistický účel, historický výskum, na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie, na preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov,
   • obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18),
    • počas opravy nesprávnych údajov,
    • počas overenia, či pri spracúvaní pri výkone verejnej moci alebo na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa neprevažujú záujmy dotknutej osoby,
    • ak dotknutá osoba namieta výmaz údajov a požaduje ho nahradiť obmedzením spracúvania,
    • ak prevádzkovateľ údaje už nepotrebuje a potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
   • prenosnosť osobných údajov spracúvaných automatizovanými prostriedkami (článok 20),
    • pri spracúvaní údajov na základe súhlasu dotknutej osoby alebo zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou,
    • toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
   • namietanie spracúvania osobných údajov (článok 21),
    • pri spracúvaní  pre potreby verejného záujmu,
    • výkonu verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
    • oprávnených záujmov prevádzkovateľa – ak prevádzkovateľ bude pokračovať v spracúvaní, poskytne odôvodnenie,
    • pri spracúvaní na účely priameho marketingu - prevádzkovateľ ihneď pozastaví spracúvanie.

Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle článku 23 Nariadenia EÚ, ak je takéto obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb a uplatnenie vymáhania občianskoprávnych nárokov.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava podľa článku 13, ods. 2, písm. d) Nariadenia EÚ.


 Používame súbory cookies na sledovanie správania sa a profilovanie?

Ak si prezeráte naše internetové stránky, spracúvame o Vás tzv. cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby, prispôsobiť stránky Vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. UMB nepoužíva súbory cookies na sledovanie Vášho správania ani na profilovanie.                  

Cookies využívame na tieto účely:

 • udržanie prihlásenia užívateľa kým sa neodhlási, alebo kým „nevyprší“ prihlásenie;
 • anonymné štatistiky nových a vracajúcich sa návštevníkov webu.

Ukladaniu niektorých súborov cookies do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača a to nastavením cookies na našich webových stránkach. Môže sa stať, že zablokovaním súborov cookies obmedzíte funkcionalitu niektorých webstránok UMB (najmä v situáciách, ak sa vyžaduje Vaše prihlásenie). Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našich stránok a tieto nemôžete zablokovať. Ostatné cookies spracúvame na základe Vášho rozhodnutia (nastavenia) a s Vaším súhlasom. Tieto nastavenia máte právo kedykoľvek zmeniť alebo poskytnutý súhlas odvolať. Váš súhlas so spracúvaním cookies súvisiacich s prehliadaním našich webových stránok uchovávame jeden kalendárny rok od jeho poskytnutia. Viac informácií o typoch cookies, dobe ich uchovávania a príjemcoch nájdete na https://www.umb.sk/cookies.html


  Prevádzka našej fanúšikovskej stránky UK UMB

Pri prevádzke fanúšikovskej stránky UK UMB na sociálnych sieťach spoločnosti Meta platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (ďalej aj „Spoločnosť“) sú UMB a Spoločnosť tzv. spoločnými prevádzkovateľmi v zmysle článku 26 GDPR.

Naša fanúšikovská stránka je užívateľský účet na platforme Spoločnosti, ktorá je prevádzkovateľom sociálnej siete Facebook a Instagram. Našu fanúšikovskú stránku sme vytvorili na to, aby sme užívateľom sociálnej siete Spoločnosti, ako aj osobám, ktoré našu stránku navštevujú, prezentovali a propagovali život a dianie v UK UMB. Náš správca fanúšikovských stránok môže získavať anonymné štatistické údaje o návštevníkoch týchto stránok prostredníctvom funkcie s názvom „Facebook Insight“, ktorú mu bezodplatne poskytuje Spoločnosť. Tieto údaje sa zbierajú prostredníctvom skrytých súborov cookies, pričom každý z týchto súborov obsahuje jedinečný kód užívateľa, ktorý je aktívny počas obdobia dvoch rokov, Spoločnosť ho ukladá na pevnom disku koncového zariadenia návštevníka fanúšikovskej stránky. Kód užívateľa, ktorý možno priradiť k údajom o pripojení užívateľa zaregistrovaného na sociálnej sieti Spoločnosti, sa zbiera a spracúva pri otvorení fanúšikovských stránok. Vo všeobecnosti platí, že správca fanúšikovskej stránky jej vytvorením umožňuje Spoločnosti umiestňovať súbory cookies na zariadení osoby, ktorá jeho fanúšikovskú stránku navštívila (bez ohľadu na to, či táto osoba má alebo nemá účet na Facebooku alebo Instagrame). Vytvorenie fanúšikovskej stránky znamená, že jej správca nastavil parametre (podľa svojej cieľovej skupiny, cieľov riadenia alebo podpory svojich činností), čo má vplyv na spracovanie osobných údajov na účely vypracovania štatistík získaných na základe návštev fanúšikovskej stránky. Správca stránky môže pomocou filtrov, ktoré mu poskytuje Spoločnosť, vymedziť kritériá, na základe ktorých majú byť tieto štatistiky vypracované a tiež vymedziť kategórie osôb, ktorých osobné údaje budú využívané Spoločnosťou. Existencia spoločnej zodpovednosti prevádzkovateľa sociálnej siete a správcu fanúšikovskej stránky umiestnenej na tejto sieti so spracovaním osobných údajov návštevníkov fanúšikovskej stránky neznamená nevyhnutne rovnakú zodpovednosť oboch subjektov, pretože môžu byť zapojené do tohto spracovania v rôznych fázach a stupňoch. Tým, že naša fanúšikovská stránka využíva niektoré nástroje prevádzkovateľa sociálnej siete (tlačidlá „Páči sa mi to“ alebo „Zdieľať“ využívané pre tvorbu štatistík), dochádza k vytváraniu spojenia medzi prehliadačom návštevníka fanúšikovskej stránky a servermi Spoločnosti.

Viac o podmienkach firemných nástrojov Spoločnosti ako prevádzkovateľa sociálnej siete nájdete na https://sk-sk.facebook.com/policies/cookies/ a znenie dohody spoločných prevádzkovateľov podľa článku 28 GDPR nájdete na https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.


Zmena podmienok spracúvania osobných údajov

Informácie, ktoré sme Vám na tomto mieste poskytli sa týkajú aktuálneho spracúvania osobných údajov na UMB, ktorého podmienky sa môžu v priebehu času meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si UMB vyhradzuje možnosť pôvodne zverejnené informácie podľa potreby aktualizovať ich úpravou alebo zmenou v rozsahu v akom došlo ku zmene podmienok spracúvania osobných údajov.
V prípade, ak zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na našej webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

Posledná aktualizácia informácií UMB o spracúvaní osobných údajov bola vykonaná 21. 2. 2022.


 Ochrana osobných údajov pre hostí a účastníkov podujatí Univerzitnej knižnice UMB


 Ochrana osobných údajov na UMB