Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Legislatíva

Legislatíva k evidencii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov

Zber, kategorizácia, evidencia a archivácia publikačných a umeleckých aktivít vedeckých a pedagogických pracovníkov sa uskutočňuje v zmysle zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR účinnej od 1. januára 2021 a internej smernice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
 
Jednotný postup pri registrovaní a vykazovaní publikačnej a umeleckej činnosti zabezpečujú príslušné smernice a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR). Tie vymedzujú predmet bibliografickej registrácie, definujú základné pravidlá a kategórie publikačnej a umeleckej činnosti a ohlasov. Podrobnosti evidencie publikačnej činnosti v centrálnom registri upravuje metodika, ktorá je pre vykazujúce pracoviská záväzná. Gestorom metodických pokynov je správca centrálneho registra Centrum vedecko-technických informácií SR. V priebehu vykazovacieho obdobia môže dochádzať k ich aktualizácii. 
 
Od vykazovacieho obdobia 2022 (1. február 2022) sa pri evidencii publikačnej a umeleckej činnosti a ohlasov postupuje podľa  Vyhlášky č. 397/2020 MŠVVaŠ SR o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti

Vykazovacie obdobia 2008 - 2012 upravovala evidenciu publikačnej a umeleckej činnosti a ohlasov Smernica č. 13/2008-R Ministerstva školstva Slovenskej republiky o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov

Verifikačný proces

  • Údaje v Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti (ďalej len CREPČ) a Centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti (ďalej len CREUČ) a správnosť zaradenia do príslušnej kategórie publikačnej činnosti overuje prevádzkovateľ centrálnych registrov, ktorým je Centrum vedeckotechnických informácií SR (ďalej len CVTI SR).
  • Prevádzkovateľ príslušného registra overuje z formálneho hľadiska správnosť kategórie evidencie výstupu publikačnej činnosti alebo kategórie evidencie výstupu umeleckej činnosti, zaznamenaného do príslušného registra vysokou školou. Správnosť kategórie evidencie z obsahového hľadiska overuje prostredníctvom odborného hodnotiteľského orgánu
  • Odborný hodnotiteľský orgán (OHO) je orgán Ministerstva školstva, vedy a výskumu, ktoré sa vyjadruje na požiadanie certifikačného úradu (CVTI SR) k zaradeniu publikácií a umeleckých výstupov podľa príloh Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 397/2020 Skladá sa z predsedu, podpredsedu a ďalších členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister školstva na základe návrhov reprezentácie vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a reprezentatívnych združení zamestnávateľov. Hodnotiteľská komisia má 15 členov, z ktorých jednu tretinu tvoria zástupcovia podnikateľskej sféry.

Odovolací proces

  • Postup v prípade nesúhlasu s návrhom na  preradenie do inej kategórie publikačnej činnosti 

 

Interné smernice UMB

Smernica č. 6/2022 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov na UMB

Metodický pokyn č. 1/2022 k bibliografickej registrácii publikačnej činnosti a ohlasov pre externých uchádzačov o vedecko-pedagogický titul na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

Pokyny k odovzdávaniu podkladov k publikačnej činnosti a ohlasov externých doktorandov UMB

 

Ďalšie dokumenty

Skupiny kategórií publikačnej činnosti pre rozpis dotácie MŠVVaŠ SR do vykazovacieho obdobia 2014

Skupiny kategórií publikačnej činnosti pre rozpis dotácie MŠVVaŠ SR do vykazovacieho obdobia 2021

Skupiny kategórií publikačnej činnosti pre rozpis dotácie MŠVVaŠ SR do vykazovacieho obdobia 2022

 

Základná terminológia 

Základná terminológia - publikačná činnosť

Základná terminológia - umelecká činnosť

Základná terminológia - bibliografické odkazy, citácie