Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Ochrana osobných údajov

Informácie pre dotknutú osobu

v zmysle článku 13 ods. 1 a 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679
(ďalej len Nariadenie EÚ)

 

Prevádzkovateľ:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, verejná vysoká škola, Univerzitná knižnica UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica ako jej súčasť.

Kontakt na zodpovednú osobu poverenú dohľadom nad ochranou osobných údajov v Univerzitnej knižnici UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, zodpovedna.osoba.uk@umb.sk 

Účel spracovania osobných údajov Získavanie a zverejňovanie osobných údajov vrátane vyhotovovania obrazových záznamov fyzockých osôb − hostí, prednášajúcich a účastníkov pracovných a odborných stretnutí, verejných a kultúrno-spoločenských akcií, výstav a pod., za účelom prezentácie Univerzitnej knižnice ako súčasti UMB na verejnosti, šírenia
pozitívnej propagácie UMB a informovania o živote a dianí na UMB.
Právny základ spracúvania

Článok 6 odsek 1 písmeno c) Nariadenia EÚ 6016/679 – súhlas dotknutej osoby

 

− § 78 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

Sprostredkovateľ WebCreators − servis internetovej stránky Univerzitnej knižnice UMB www.library.umb.sk

 

Oprávnené osoby prevádzkovateľa a sprostredkovateľa

Dotknutá osoba − prednášajúci, hosť, účastník podujatia

 

Spoluorganizátor podujatia − musí byť uvedený vopred v súhlase dotknutej osoby

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín a právny základ takéhoto prenosu

(ak sa uskutočňuje)

 

Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie

Osobné údaje fyzických osôb sú uchovávané po dobu zverejnenia obrazového záznamu.

Obrazové záznamy fyzických osôb z podujatí sú uchovávané po dobu 5 rokov.

 

Osobné údaje sú likvidované ihneď po odvolaní súhlasu (pokiaľ nebudú obrazové záznamy zverejnené v talčených publikáciách/propagačných materiáloch alebo kronike Univerzitnej knižnice UMB).

 

Prezenčné listiny z podujatí sú uchovávané 1 rok.

 

Informácia o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia EÚ právo na: 

 • prístup k osobným údajom (článok 15)
  (prístup nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb)
 • opravu a doplnenie osobných údajov (článok 16),
 • vymazanie osobných údajov - právo na zabudnutie (článok 17),
  • zverejnené OU,
  • nepotrebné OU,
  • nezákonne spracúvané OU,
  • OU spracúvané na účely priameho marketingu,
  • OU po odvolaní súhlasu na spracovanie, ak neexistuje iný právny základ spracúvania,
  • toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných:
   •  pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
   •  spracúvaných na účel archivácie, vedecký/štatistický účel, historický výskum, na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie, na preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov,
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18),
  • počas opravy nesprávnych údajov,
  • počas overenia, či pri spracúvaní pri výkone verejnej moci alebo na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa neprevažujú záujmy dotknutej osoby,
  • ak dotknutá osoba namieta výmaz údajov a požaduje ho nahradiť obmedzením spracúvania,
  • ak prevádzkovateľ údaje už nepotrebuje a potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
 • prenosnosť osobných údajov spracúvaných automatizovanými prostriedkami (článok 20),
  • pri spracúvaní údajov na základe súhlasu dotknutej osoby alebo zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou,
  • toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 • namietanie spracúvania osobných údajov (článok 21),
  • pri spracúvaní  pre potreby verejného záujmu,
  • výkonu verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
  • oprávnených záujmov prevádzkovateľa – ak prevádzkovateľ bude pokračovať v spracúvaní, poskytne odôvodnenie,
  • pri spracúvaní na účely priameho marketingu - prevádzkovateľ ihneď pozastaví spracúvanie.

 

Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle článku 23 Nariadenia EÚ, ak je takéto obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb a uplatnenie vymáhania občianskoprávnych nárokov.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava podľa článku 13, ods. 2, písm. d) Nariadenia EÚ.