Univerzitná knižnica UMB


Prideľovanie DOI

Zodpovedný pracovník: Mgr. Zuzana Melegová
Adresa: Tajovského 51, 974 01  Banská Bystrica
Telefón: 048 446 53 11, kl. 5311

 

Žiadosť o pridelenie DOI 

 

Digital Object Identifer (DOI) je jednoznačný medzinárodný identifikátor elektronického objektu, ktorý zaisťuje trvalý odkaz na elektronický dokument v prostredí internetu. Umožňuje dokument jednoznačne identifikovať a vyhľadať jeho aktuálne umiestnenie. Funguje na základe prepojenia DOI, URL adresy a metadát dokumentu v databáze registračnej agentúry CrossRef.

DOI je možné prideliť akémukoľvek dokumentu – časopisu, konferenčnému materiálu, monografii, e-learningovému dokumentu, norme, dizertačnej práci, správe, ale aj grafu, vzorcu a tabuľkám uvedeným v texte. Podmienkou je dostupnosť dokumentu na internete. Nemusí sa jednať len o dokument verejne dostupný, pretože DOI majú i články v licencovaných databázach dostupných len pre predplatiteľov (napr. ScienceDirect, SpringerLink, Wiley a i.).

Identifikátor má tvar doi 10.24040/2016.97880569214 a skladá sa z dvoch častí:

 • Prefix (10.24040) - jednoznačne identifikuje inštitúciu a prideľuje ho registračná agentúra;
 • Sufix (2016.97880569214) je ľubovoľný reťazec znakov, ktoré jednoznačne identifikujú digitálny objekt v rámci inštitúcie.

Každej publikácii si inštitúcia priraďuje sufix, ideálne jednotnej syntaxe v rámci inštitúcie, napr. XY.2017.12.01.1-6, kde:

 • XY        skratka názvu zdroja, môže byť ľubovoľne dlhá, preferuje sa zavedená skratka zdroja
 • 2017    rok publikovania
 • 12        ročník
 • 01        číslo časopisu
 • 1-6       identifikátor článku (strany, na ktorých bol článok publikovaný)

Povinnosti člena CrossRef

Každá členská organizácia CrossRef musí dodržiavať určené pravidlá a plniť povinnosti vyplývajúce z pristúpenia k organizácii:

 • uvádzať DOI ihneď pri online publikovaní dokumentu – DOI je priraďované v priebehu publikačného procesu, pri zverejnení plného textu musí byť už priradené a zverejnené,
 • DOI by vždy malo byť zobrazované ako hypertextový odkaz, a to i keď odkazuje na aktuálnu stránku,
 • DOI musí byť zverejnené na webovej stránke, na ktorú odkazuje,
 • odporúča sa, aby DOI bolo zverejnené všade, kde sa daný článok cituje, resp. pri všetkých informáciách, ktoré sa ho týkajú,
 • v časopisoch, ktorých článkom je DOI prideľované, je potrebné v zoznamoch použitej literatúry (referencies) uvádzať DOI citovaných článkov, pokiaľ ho majú pridelené,
 • uvádzať DOI vždy pri citovaní daného článku,
 • jeden dokument nesmie mať priradených viac identifikátorov DOI,
 • DOI je prideľované len finálnym, t.j. publikovaným verziám textov, pridelenie DOI iným verziám (napr. preprint, postprint a pod.) nie je možné,
 • udržovať aktívne prepojenie URL a DOI pri každom dokumente. UK UMB má povinnosť sledovať a evidovať akékoľvek zmeny URL u konkrétnych článkov a túto zmenu hlásiť registračnej agentúre – tak aby bola zachovaná persistencia identifikátoru DOI.

Nedodržiavanie podmienok registračnej agentúry CrossRef môže mať za následok udelenie sankcií zo strany CrossRef voči UMB!

Viac informácií na: CrossRef - Publisher Rules 


Poplatky

 • Ročný poplatok
 • Poplatok za každé pridelené DOI aktuálnym objektom    1,- USD
 • Poplatok za každé pridelené DOI starším objektom         0,15 USD

Aktuálny cenník nájdete na: CrossRef - Publisher Fees 

 

Vyhľadávanie DOI

Najrýchlejším spôsobom vyhľadávania DOI a jeho metadát (autor, názov knihy, názov článku v časopise a pod.) je prostredníctvom: https://search.crossref.org/

Odpoveď na otázku, je moje DOI aktívne, zistíte cez hlavnú webovú stránku organizácie DOI: https://www.doi.org/

 

Vyhľadávanie DOI pre citované práce

Ak potrebujete zistiť DOI pre svoje referencie/použitú literatúru hromadne alebo pre menšie množstvo citácií:

Simple Text Query Form

 • textové pole vám umožní „skopírovať a prilepiť“ zoznam referencií/použitej literatúry

Čo je potrebné vedieť:

 • podmienka: jeden riadok = jedna referencia/jedna použitá literatúra
 • medzery medzi jednotlivými referenciami nemusia byť dodržané
 • zadané údaje sú porovnané s metadátami registračnej agentúry, po predložení sú vám okamžite vrátené spolu s odkazmi DOI alebo zaslané na uvedenú mailovú adresu
 • môžete použiť akýkoľvek citačný štýl, za predpokladu, že je využitý správne 


DOI pridelené časopisom

Časopisy, ktoré sú vydávané na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici:

Geografická revue

Politické vedy

Acta historica Neosoliensia

Ekonomika a spoločnosť

Slovak Journal of Sport Science

Štát a právo

NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE

Manuály

Metodické pokyny pre autorov online publikácií

 


Univerzitná knižnica UMB